TECHNICKÝ VÝCVIK

Provádíme odborný výcvik pro získání certifikace mechaniků šroubových spojů, pracovníků dozoru a odpovědných techniků dle ČSN EN 1591 – 4 Příruby a přírubové spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích (únor 2009), kteří demontují, montují a utahují jakékoliv šroubové spoje v tlakových zařízeních v kritických aplikacích.

Selhání spoje v takovém zařízení by ohrozilo personál, zařízení nebo životní prostředí.

Uvedená norma požaduje, aby tato činnost byla vykonávána mechaniky šroubových spojů, kteří jsou držiteli certifikátu, který je k takovéto činnosti opravňuje.

Úrovně odborného výcviku:

 • Specifikace výcviku základní úrovně kvalifikace dle tabulky 1 ČSN EN 1591-4.
 • Specifikace výcviku pro hydraulické utahování momentem dle tabulky 3 ČSN EN 1591-4.
 • Specifikace výcviku pro výměníky tepla a tlakové nádoby dle tabulky 4 ČSN EN 1591-4.
 • Specifikace výcviku pro odpovědného technika dle tabulky 11 ČSN EN 1591-4.

Odborný výcvik je organizován ve spolupráci se Strojírenským zkušebním ústavem Brno, s. p. (SZÚ) a je ukončen certifikačním procesem osob podle ČSN EN 1591-4, v němž vystupuje:

 • Bilfinger Industrial Services s.r.o. (Bilfinger ISCZ) jako „poskytovatel výcviku“ a
 • SZÚ jako „posuzovatel/subjekt pro posuzování shody“ ve smyslu uvedené ČSN.
   

Odborný výcvik je dvoudenní.

První den je zaměřen na teoretický výcvik, během něhož je přednášena teorie řešené problematiky. Účastníci dostávají skripta a lektor provádí účastníky kurzu danou problematikou za pomoci interaktivní tabule, internetu, videa.

Na závěr dne je znalost účastníků prověřena teoretickým testem, který má 3 různé varianty otázek. Vyhodnocení provádí zástupce SZÚ.

Druhý den probíhá praktický výcvik na trenažérech potrubních rozvodů, výměníků tepla či tlakových nádob. Mechanik šroubových spojů při něm prokáže posuzovateli, že je schopen pracovat bezpečně a efektivně v souladu s příslušnými pracovními postupy.

Účastníci provádějí uložený úkol na potrubním rozvodu. Provedou předepsaným způsobem demontáž přírubového spoje, výměníku tepla či tlakové nádoby, zkontrolují těsnění, dosedací plochy, potrubní svazek výměníku, předepsaným způsobem provedou montáž mechanickým momentovým klíčem, nebo hydraulickým utahovákem. Správnosti montáže je ověřován těsnostní, nebo tlakovou zkouškou. O postupu prací provádí účastníci zápis do „montážního deníku“. Správnosti postupu a správnosti montáže vyhodnocuje zástupce SZÚ.

V případě úspěchu dostávají účastníci Certifikát mechanika šroubových spojů dle příslušné tabulky ČSN EN 1591-4.

Vstup:

 • Přihláška ke zkoušce a certifikaci
 • Doklad o vzdělání (kopie výučního listu, maturitního vysvědčení)
 • Potvrzení délky praxe od zaměstnavatele

Výstup:

 • Certifikát v anglickém a českém jazyce platný v zemích Evropské unie

Doba platnosti certifikátu mechanika šroubových spojů je 5 let za předpokladu, že:

 1. Neměl žádné přerušení v práci se šroubovými spoji delší než 6 měsíců;
 2. Neexistují žádné zvláštní důvody pro zpochybnění jeho schopností, dovedností nebo znalostí při používání šroubových spojů.

Není-li splněna některá z těchto podmínek, musí být osvědčení odebráno.

Připravujeme odborné kurzy podle konkrétního přání a zadání zákazníka.

Modelovým příkladem je odborný kurz „Multiskilling údržbářských dovedností operátorů výroby“ pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Pro tuto potřebu jsme vytvořili výukový program (skripta, teoretické testy, praktické testy a jejich hodnocení). Po odsouhlasení výukového programu objednatelem, provádíme 2 denní kurz, v jehož rámci:

- dostávají frekventanti zpracovaná skripta, která mají k dispozici při teoretické části kurzu, kterým provádí náš lektor. Teoretická část je zakončena testem.

- Praktická část se odehrává na našich trenažerech, na nichž si frekventanti formou „kruhového tréninku“ osvojují pod vedením našich specialistů základní údržbářské dovednosti. Praktická část je zakončena praktickým testem.

Úspěšný frekventant obdrží certifikát Tréninkového centra naší společnosti.

Tisk