HSEQ je naší největší prioritou

Společnost má certifikovaný integrovaný systém řízení, který zahrnuje oblasti:

  • Kvality - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 - Certifikát
  • Svařování - ČSN EN ISO 3834-2 - Certifikát 1, Certifikát 2
  • Výroby ocelových konstrukcí - ČSN 73 2601

Systém KVALITY je zaveden na všech útvarech jednotlivých společností od přezkoumání smlouvy, přes sledování jakosti dodaných materiálů a služeb, až po zabezpečení veškerých parametrů výrobku nebo služby požadovaných zákazníkem a dokumentovaných kontrolními činnostmi, včetně kontrolních činností odborníků nezávislých organizací technického dohledu (ITI apod.)

V oblasti ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ se snažíme o otevřenou informační politiku a komunikaci se zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery, zájmovými skupinami, veřejností a orgány státní správy. Cílem je trvalá péče o minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí, včetně hospodaření se surovinami.

Naším cílem v oblasti BOZP je minimalizace bezpečnostních rizik a zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců a okolní veřejnosti. Již samotné pracovní prostředí údržby v chemii, energetice a příbuzných odvětvích je vysoce rizikové a tak oblast BOZP má při práci nejvyšší priority. Vedle vybavenosti ochrannými pomůckami, systému periodického vzdělávání, nadstandardními zdravotními službami v rámci pracovního lékařství apod. je základním kamenem systému BOZP zjišťování rizik při práci a jejich preventivní odstraňování.

Integrovaná příručka

Integrovaný systém řízení je ve skupině zaveden a neustále zlepšován s cílem posílení důvěry našich současných, ale i budoucích zákazníků v kvalitu našich výrobků a poskytovaných služeb.

Náš systém je unikátní integrací zabezpečování a rozvoje managementu jakosti dle ISO 9001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a programu Bezpečný podnik, environmentálního managementu dle ISO 14001, ekonomiky apod. ověřovaný specialisty nezávislých organizací odborného dohledu (TÜV SÜD Czech, OIP, ITI, apod.).

V rámci systému jsou integrovány i požadavky významných procesních norem, např. management svařování dle ČSN EN ISO 3834-2, výroba ocelových konstrukcí dle ČSN 732601 apod. a dále požadavky akreditačních kritérií dle ČSN EN ISO/IEC 17025, požadavky legislativní apod.

Jednotlivé části integrovaného systému prochází postupně ověřováním od renomovaných certifikačních a/nebo akreditačních organizací.

Zelená linka

Součástí otevřené informační politiky je též "zelená linka" zaměřená na oblast BOZP, EMS ale i QMS pro prokazatelný příjem a dokumentaci informací a požadavků od zákazníků, obchodních partnerů, zájmových skupin, veřejnosti a orgánů státní správy.

Součástí "zelené linky" je tento e-mail a telefon +420 476 456 606 prostřednictvím kterého se můžete obrátit na odpovědné zaměstnance se svými připomínkami, upozorněním či podněty. Všechny tyto informace zpracujeme a vyřídíme.

Proces povolení k práci
Pracujme bezpečně s pracovním povolením
Tisk