Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Ochrana údajů stručně a přehledně

Všeobecné pokyny

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechna data, která umožňují Vaši osobní identifikaci. Podrobné informace na téma ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování dat na tomto webu provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je sdělíte. Jedná se například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou během vaší návštěvy tohoto webu shromažďovány automaticky nebo na základě vašeho souhlasu prostřednictvím našich IT systémů. Jedná se především o technická data (např. informace o použitém internetovém prohlížeči, operačním systému nebo o čase vyvolání stránky). Tato data jsou získávána automaticky, jakmile přistoupíte na tento web.

K čemu využíváme vaše data?

Část údajů se shromažďuje v zájmu bezchybného poskytování webových stránek. Jiné údaje mohou být použity k analýze uživatelského chování.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji?

Máte právo kdykoli a zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo odstranění těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, máte právo tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požádat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností omezeno. Dále máte rovněž právo podat stížnost u odpovědného kontrolního orgánu.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži stránky.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při prohlížení stránek. To je prováděno především s tzv. analytickými programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech jsou uvedeny v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tento web je hostován u externího poskytovatele hostingu. Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou uloženy na serverech poskytovatele hostingu. Přitom se může jednat o IP adresy, dotazy na kontaktní údaje, metadata a komunikační data, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, informace o přístupu na web a další data, která jsou generována prostřednictvím webové stránky.

Využití poskytovatele hostingu slouží k účelům plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a pro účely bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky prostřednictvím profesionálního poskytovatele (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Náš poskytovatel hostingu bude zpracovávat vaše data pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho smluvních povinností a v souvislosti s těmito údaji se řídí našimi pokyny.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

V zájmu zajištění zpracování v souladu s ochranou osobních údajů jsme s našim poskytovatelem hostingu uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek.

3. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, dochází ke shromažďování různých osobních údajů. Osobní údaje jsou takové údaje, které umožňují vaši osobní identifikaci.


 Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem se to dělá.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat v internetu (např. během e-mailové komunikace) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědném správci osobních údajů

Odpovědným správcem pro zpracování osobních údajů na tomto webu je:

Bilfinger SE
Zentrale
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim

Telefon: +49 (0)621 459-0
E-Mail: info@bilfinger.com

Odpovědným správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres a podobně).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů požadovaný zákonem

Pro naši společnost jsme jmenovali tyto pověřence pro ochranu osobních údajů.

René Raumanns, Christian Schosnig
Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim

Telefon: 49 (0)621 459-0
E-Mail: dataprivacy@bilfinger.com

Zrušení vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování osobních údajů lze provést pouze s vaším výslovným souhlasem. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním souhlasu zůstává nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a pro účely přímého marketingu (čl. 21 GDPR)

POKUD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI A Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, A TOTO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ PROVÁDĚNÉ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM SPOČÍVÁ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, JE UVEDEN V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, ŽE BUDEME MOCI DOLOŽIT TAKOVÉ NUTNÉ CHRÁNĚNÉ DŮVODY PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VYKONÁNÍ NEBO OCHRANĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (ODVOLÁNÍ PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI JEJICH ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY TAKOVÉTO REKLAMY, A TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍ S TAKOVÝMTO PŘÍMÝM MARKETINGEM. VZNESETE-LI NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (ODVOLÁNÍ PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného kontrolního (dozorového) orgánu

V případě porušení ustanovení GDPR má dotčená osoba právo podat stížnost u kontrolního orgánu především v členském státě jejího obvyklého bydliště, jejího pracoviště nebo v místě údajného porušení. Právo podat stížnost se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo na to, aby data, která zpracováváme automatizovanými nástroji na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému správci údajů, dojde k tomu pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování certifikáty SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a v zájmu ochrany přenosu důvěrných obsahů, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli těchto webových stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování certifikáty SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte tak, že se v adresním řádku prohlížeči změní „http: //“ na „https: //“ a zobrazí se symbol zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou třetí strany číst údaje, které nám předáte.

Informace, výmaz a opravy

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu jejich zpracování údajů a právo na případnou opravu nebo vymazání těchto údajů. Máte-li dotazy ohledně těchto práv nebo další dotazy týkající se tématu ochrany osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování osobních údajů existuje v následujících případech:

  • Pokud rozporujete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, potřebujeme zpravidla určitý čas, abychom to zkontrolovali. Po dobu této kontroly máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud došlo nebo dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, můžete místo vymazání údajů požádat o omezení jejich zpracování.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, jsou však potřebné pro výkon, ochranu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů místo jejich vymazání.
  • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je nutné provést zvážení vašich a našich zájmů. Dokud není zřejmé, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování vašich osobních údajů, mohou být tato data – s výjimkou jejich uložení – zpracována pouze s vašim souhlasem nebo pro účely uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků, případně pro účely ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropská unie nebo členského státu.

4. Sběr dat na tomto webu

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. soubory „cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nijak nepoškozují vaše koncové zařízení. V zařízení jsou uloženy buď dočasně, po dobu trvání relace (relační soubory cookie), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Relační soubory cookie jsou na konci vaší návštěvy automaticky smazány. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud nebudou automaticky smazány webovým prohlížečem.

V některých případech mohou být poté, co přistoupíte na naše stránky, uloženy do vašeho zařízení i soubory cookie třetích stran (third-party-cookies). Tyto nám nebo vám umožňují používat určité služby třetích stran (např. soubory cookie pro zpracování plateb).

Soubory cookie mají různé funkce. Řada z nich je technicky nezbytná, rpotože by bez nich nefungovaly některé funkce webových stránek (např. zobrazování videa). Jiné soubory cookie slouží k vyhodnocování uživatelského chování nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné pro provedení procesů elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých vámi požadovaných funkcí (funkční soubory cookie) či k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření počtu návštěvníků webu), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, není-li uveden jiný zákonný rámec. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním souborů cookie, probíhá jejich ukládání výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás o ukládání souborů cookie informoval a povolit je pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo úplně, nebo aktivovat automatické smazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkce tohoto webu omezena.

Jsou-li použity soubory cookie třetích stran nebo soubory cookie pro analytické účely, budete o tom informováni v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů zvlášť, případně vás požádáme o váš souhlas.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • URL adresa referera
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Nedochází ke slučování těchto údajů s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci své webové stránky – a právě za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, souvisí-li váš dotaz s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které jsou nám zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a), pokud jste o něj byli požádáni.

Data, která zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o jejich vymazání, nezrušíte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po uzavření zpracování vašeho dotazu). Povinná zákonná ustanovení – zejména archivační lhůty – zůstávají nedotčena.

Zpravodaj

Pokud se chcete přihlásit k odběru některého z našich zpravodajů, žádáme vás o zaslání vaší e-mailové adresy. Než vám zpravodaj zašleme, obdržíte e-mailové oznámení s odkazem. Zpravodaj začnete odebírat až po kliknutí na tento odkaz, kterým potvrdíte, že si odběr zpravodaje skutečně přejete. Tím je zajištěno, že nikdo jiný než vy nemůže použít vaši emailovou adresu k odběru zpravodaje (tzv. double opt-in). Vaše osobní údaje pak budou použity výhradně pro tento účel

5. Sociální média

Zásuvný modul pro Twitter

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou nabízeny společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím Twitteru a funkce Retweet dochází k propojení vámi navštívených webových stránek s vašim twitterovým účtem a oznámení těchto skutečností ostatním uživatelům. Přitom dochází k přenosu dat na Twitter. Upozorňujeme, že jako poskytovatel webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich využití ze strany společnosti Twitter. Další informace k tomuto tématu naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně údajů na adrese: https://twitter.com/de/privacy.

Použití zásuvného modulu pro Twitter probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co největší viditelnosti na sociálních médiích. Pokud byl požadován příslušný souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited (dále jen Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje operátorovi webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webových stránek dostává různá data o použití, například počet vyvolání stránky, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Google může tyto údaje popřípadě shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznat uživatele za účelem analýzy jeho uživatelského chování (např. soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA, kde jsou uloženy.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na analýze chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou nabídku, tak svůj marketing. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude odeslána do USA. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Google můžete zabránit tak, že si z následujícího odkazu stáhnete a instalujete dostupný zásuvný modul prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Další informace ohledně zacházení s uživatelskými údaji v Google Analytics naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Zpracování objednávky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Archivační lhůta

Data uložená u Googlu na úrovni uživatelů a událostí, která jsou propojena se soubory cookie, rozpoznáním uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick nebo reklamní ID Android), budou po 14 měsících anonymizována nebo smazána. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

SiteImprove

Tento web používá službu Siteimprove Priority, webovou analytickou službu poskytovanou společností Siteimprove. Siteimprove Priority používá soubory cookie – textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo smartphonu a které nám pomáhají analyzovat chyby na našich webových stránkách. Informace o používání webových stránek ze strany návštěvníků, generované pomocí souborů cookie, jsou ukládány a zpracovávány společností Siteimprove na serverech v Dánsku. Před tím, než můžeme získaná data zobrazit prostřednictvím sady Siteimprove Suite, jsou IP adresy jsou zcela anonymizovány. Reverzní operace anonymizace IP adres a přiřazení IP adres ke shromážděným datům není možné.

Tyto informace používáme k vyhodnocování uživatelského chování návštěvníků našich webových stránek, k vytváření zpráv o tomto chování a nakonec ke zlepšení zkušenosti s našimi webových stránkami pro naše návštěvníky. Siteimprove nepředává tyto informace třetím stranám ani je žádným způsobem nevyužívá k marketingových či reklamních účelům.

Na našem webu jsou používány tyto soubory cookie služby Siteimprove:

Název souboru cookie: nmstat

Typ: Trvalý – vyprší po 1000 dnech

O souboru cookie: Tento soubor cookie se používá k zaznamenávání chování návštěvníků webu. Slouží ke shromažďování statistik o používání webových stránek. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a používá se pouze k analýze webových stránek.

Název souboru cookie: siteimproveses

Typ: Relační soubor cookie

O souboru cookie: Tento soubor cookie slouží ke sledování posloupnosti stránek, na které se návštěvník dívá při návštěvě webu. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a používá se pouze k analýze webových stránek. Svým souhlasem s použitím analytických souborů cookie na těchto webových stránkách souhlasí návštěvník se zpracováním svých údajů pro účely popsané výše na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Siteimprove: https://siteimprove.com/en/privacy/cookie-notice/

Matomo (dříve Piwik)

Tento web používá webovou analytickou službu Matomo s otevřeným zdrojovým kódem. Matomo používá technologie, které umožňují rozeznávání uživatele přesahující jednotlivé stránky, k analýze jeho chování (např. soubory cookie nebo otisky prstů zařízení). Informace o používání těchto webových stránek, shromážděné prostřednictvím služby Matomo, jsou uloženy na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze uživatelského chování v zájmu optimalizace své webové nabídky i svého marketingu. Pokud byl požadován příslušný souhlas (např. souhlas s uložením souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Informace o používání těchto webových stránek, shromážděné prostřednictvím služby Matomo, nejsou poskytovány třetím stranám.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tento web integruje videa z YouTube. Provozovatelem YouTube je společnost Google Ireland Limited (dále jen Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu dříve, než si prohlédnou video. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. YouTube například – bez ohledu na to, zda si prohlédnete video – vytváří spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile na tomto webu spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom je server YouTube informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při prohlížení stránek přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

Po spuštění videa může YouTube také uložit do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie, nebo použít srovnatelné technologie opětovného rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace mohou být mezi jiným použity ke sběru statistických dat videa, ke zlepšení uživatelské zkušenosti a k prevenci podvodného chování.

Po spuštění videa YouTube mohou být případně spuštěny další procesy zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

Používání služby YouTube probíhá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požadován příslušný souhlas, probíhá zpracování údajů výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů ze strany společnosti YouTube najdete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazování písem tzv. webová písma poskytovaná společností Google. Písma Google jsou instalována lokálně. Nedochází při tom k žádnému spojení se servery Google.

Další informace o webových písmech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Použití funkcí Map Google je podmíněno uložením vaší IP adresy. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel těchto webových stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Používání Map Google probíhá v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a usnadňuje nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požadován příslušný souhlas, probíhá zpracování údajů výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Tisk